SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – MÓDOSÍTOTT

Bethlen Gábor

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2013. március 1-től meghirdeti a „Szülőföldön magyarul”című nyílt pályázatot a „nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás”, illetve „hallgatói támogatás” igénylésére a 2012/2013-as tanévre.

A pályázat célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

I. Támogatásra jogosultak

1. Nevelés, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz-támogatásban részesülhet:
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai alapján az „óvodai, alap – és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak”.
Ennek értelmezésében:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik 2012. szeptember 1-től Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű képzésben vesznek részt,
b.) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1994. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Horvátországban működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják
c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
– azok a tanulók, akik az 1994. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Horvátországban működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják,
– vagy fakultatív magyar nyelvű oktatásban (pl.: anyanyelvápolásban) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) értelmezésében:
– az a nappali tagozatos hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. Pályázatból kizárandók köre
a.) az az általános-, vagy középiskolás tanuló, aki a 2012/2013. tanév első félévében több mint 20 igazolatlan órát halmozott fel,
b.) az a fakultatív oktatásban részesülő tanuló, aki a 2012/2013. tanév első félévében a hivatalosan előírt magyar órák több mint 10%-ról igazolatlanul hiányzott,
c.) az a pályázó szülő/pályázó, aki a pályázatát (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat.
d.) azon személyek, akikre a 2001. évi LXII. törvény hatálya nem terjed ki (Szátv. 1.§. (3): „aki magyar állampolgárságát önként tett nyilatkozat alapján veszítette el; akinek magyar állampolgárságát azért vonták vissza, mert csalárd módon szerezte meg; aki Magyarország területén bevándorolt, letelepedett, menekült vagy menedékes jogállást szerzett.)

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

III. Pályázható támogatás összege és jogcíme
A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 17.200 Ft -nak megfelelő HRK
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő HRK

A támogatás a 2012/2013-as tanévre egy alkalommal igényelhető.
A „Szülőföldön magyarul” pályázat teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2013. évi költségvetésének „Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

IV. Pályázati feltételek
Az A. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:
– megfelelően kitöltött pályázati adatlap (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
Amennyiben a kiskorú családneve nem egyezik meg a szülő/nevelőszülő családnevével, mellékelni kell a következő dokumentumok valamelyikének fénymásolatát: válásról szóló bírósági végzés, a nevelőszülő megbízásáról szóló hatósági döntés.
b) a tanuló(k)/óvodás(ok) születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik bármilyen érvényes személyazonosító okirattal, akkor annak fénymásolata is;
c) a tanuló(k)/óvodás(ok) iskolalátogatási / óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését és a 2012/2013-as tanévben igazolatlanul mulasztott órák számát. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2012/2013-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát.
d) a pályázó diák/óvodás nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.
e) Egyedi elbírálás alá esők esetében kérelem csatolása, amely tartalmazza a támogatás indokoltságát. (A kérelem formanyomtatványát a pályázati dokumentáció tartalmazza.)

A B. pontban megjelölt támogatásra vonatkozó pályázati feltételek:
– megfelelően kitöltött pályázati adatlap
kötelezően csatolandó mellékletek:
a) a pályázó érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
b) a hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.;
c) a hallgató nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla számát tartalmazó irat (szerződés, bankkártya) fénymásolata.

Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor a pályázó szülő/pályázó köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb intézése érdekében.

V. Pályázatok benyújtásának módja
1. Jelen pályázati felhívás alapján a 2012/2013-as tanévre igényelhető támogatásokra 2013. március 1. – 2013. április 15. közötti időszakban lehet pályázni. A pályázat utolsó postára adási dátuma: 2013. április 15.
2. Ajánlott küldeményként postai úton a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának címére, vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában (munkanapokon 9.00 és 13.00 óra. között).

Postacím:
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.

VI. Pályázati adatlapok beszerezhetők
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

VII. Pályázat elbírálási és eljárási rend
A beérkezett pályázatokról a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma ellenőrzés és feldolgozás után javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján a Bizottság elé terjeszti.
A pályázó a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.
Az elnyert támogatás folyósítása banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott HRK összegben. Ennek menetéről a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben tájékoztatást kapnak.
A támogatás utalásáról a HMPF intézkedik.
További tájékoztatás a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a pedagogus-forum@os.t-com.hr címen.

VIII. Adatvédelmi hozzájárulás
A pályázat beadásával a törvényes képviselő/pályázó vállalja a támogatás tényének nyilvánosságra hozatalát, valamint az igénylőlapon szereplő személyes adatoknak az igénylés elbírálásával kapcsolatos kezelését a vonatkozó hatályos adatvédelmi jogszabályok szerint.

IX. A pályázati csomag elemei

a.) pályázati felhívás
b.) pályázati adatlap
c.) kérelem
d.) pályázat útmutató

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségek kérhető tájékoztatás:
Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.
Tel/fax: 031 275 480
E-mail: pedagogus-forum@os.t-com.hr