kormany-tamogatas

Szülőföldön magyarul – pályázati felhívás

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című program felhívását a nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatás, illetve hallgatói támogatás igénylésére a 2017/2018-as tanévre.

Célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

l. Támogatásra jogosultak:

 1. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásban részesülhetnek:

  a) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2017/2018-as tanév kezdetétől Horvátországban működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,b) azok az általános- és középiskolás tanulók, akik 1999. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Horvátországban működő, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják

  ba) alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és Horvátország közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

  bb) fakultatív magyar nyelvű oktatásban (pl.: anyanyelvápolásban) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

  bc) sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

  bd) olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeinek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

  c) továbbá azok a középiskolai tanulók, akik a 2017/2018-as tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező képzésben részesülnek.

 2. a BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet:
 • az a nappali tagozatos hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

ll. Az I. pont szerinti támogatásokra nem jogosult:

 1. az az alap- vagy középfokú oktatási intézményben tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében több mint 20 tanórát igazolatlanul hiányzott;
 2. az a fakultatív oktatásban részesülő tanuló, aki a 2017/2018. tanév első félévében a magyar tanórák több mint 10%-áról igazolatlanul hiányzott;
 3. az az igénylő, aki az igénylést (adatlap + mellékletek) a megadott határidőn túl, illetve hiányosan nyújtja be, és a felszólításban szereplő határidőn belül sem pótolja a hiányosságokat;
 4. azon személy, akire a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (3.) bekezdése alapján a törvény hatálya nem terjed ki;
 5. az a hallgató, aki nem nappali tagozaton folytatja tanulmányait;
 6. az a hallgató, aki nem Horvátországban működő felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.

 

A fenti feltételek bármelyikének fennállása esetén az igénylés érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

 

lll. Támogatás összege és jogcíme:

 1. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS – 22.400 Ft-nak megfelelő HRK
 2. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft-nak megfelelő HRK

 

A támogatás a 2017/2018-as tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2018. évi költségvetésének „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzatán rendelkezésre álló összeg.

 

lV. Igénylési feltételek:

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

 • megfelelően kitöltött Adatlap; (a dokumentum minden adatának megadása kötelező, a kitöltési útmutatónak megfelelően)
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának, és ha már rendelkezik bármilyen érvényes személyazonosító okirattal, annak fénymásolata;
 2. a szülő/törvényes képviselő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata. Amennyiben a törvényes képviselő nem az anyakönyvezett anya vagy apa mellékelni kell az igénylés beadására vonatkozó jogosultságot igazoló dokumentumot (válásról szóló bírósági végzés, a törvényes képviselő megbízásáról szóló hatósági döntés, stb.);
 3. a gyermek(ek) iskolalátogatási/óvodalátogatási igazolásának eredeti példánya, amely tartalmazza az adott osztály/ tagozat/ csoport tannyelvének megjelölését, valamint a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. A fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesülő tanulók esetében az igazolásnak tartalmaznia kell a hivatalosan előírt, magyar nyelven tartott órák számát és a 2017/2018-as tanév első félévében felhalmozott igazolatlan órák számát. Utólag módosított, törölt, javított, felülírt igazolásokat nem fogadunk el!;
 4. az igénylő diák/óvodás nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés, egyéb a számlatulajdonos nevét és IBAN számlaszámát tartalmazó banki irat ) fénymásolata.

 

A I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó igénylési feltételek:

 • megfelelően kitöltött adatlap;
 • kötelezően csatolandó mellékletek:
 1. az igénylő érvényes személyazonosító okiratának fénymásolata;
 2. az igénylő hallgató jogviszonyát igazoló okirat eredeti példánya, amely igazolja, hogy tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.
 3. a hallgató nevére nyitott horvátországi előírások szerinti zsírószámla IBAN számát tartalmazó irat (szerződés,egyéb a számlatulajdonos nevét és IBAN számlaszámát tartalmazó banki irat ) fénymásolata.

Amennyiben az igénylés vagy a kötelezően csatolandó bármelyik melléklet hiánypótlásra szorul, akkor az igénylő köteles az írásbeli értesítő kézhezvételétől számított 15 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni, ellenkező esetben az igénylés érvénytelennek minősül.

Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

Az adatlapon kérjük a lakhelyet és a levelezési címet (amennyiben más, mint a lakhely) pontosan feltüntetni. Kérjük, tüntessék fel e-mail elérhetőségüket és telefonszámukat az esetleges felmerülő problémák gyorsabb ügyintézése érdekében.

V. Benyújtás módja:

 1. Jelen felhívás alapján a 2017/2018-as tanévre igényelhető támogatásokra január 31. – 2018. március 7. közötti időszakban lehet igényeket benyújtani. Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2018. március 7.
 2. Az igénylést jelen felhívás mellékletét képező adatlapon, papír alapon lehet benyújtani, ajánlott küldeményként 1 (egy) eredeti példányban, zárt borítékban, vagy személyesen a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában (munkanapokon 9.00 és 13.00 óra. között).

Postacím:
31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.

 

Vl. Az adatlapok beszerezhetők:

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodájában, vagy letölthetők a www.hmpf.hr honlapról.

 

Vll. Az igénylések elbírálása, a támogatás folyósítása:

A beérkezett igénylésekről a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma ellenőrzés és feldolgozás után – javaslatot tesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek, aki döntési javaslatát a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé terjeszti. Az igénylő a Bizottság döntéséről írásos tájékoztatást kap.

Sikeres igénylés esetén a megítélt támogatási összeg folyósítása kizárólag banki átutalással történik, a Bizottság által meghatározott összegben.

A támogatás utalásáról a HMPF intézkedik.

További tájékoztatás a Bizottság döntését tartalmazó értesítőben olvasható, továbbá a HMPF irodájától igényelhető a 031 275 480 számon, vagy e-mailen a pedagogus-forum@os.t-com.hr címen.

 1. Az igénylési csomag elemei
 2. felhívás,
 3. adatlap,
 4. útmutató.

Az igényléssel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás:

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

31000 Eszék (Osijek), Kneza Trpimira 23.
Tel/fax: 031 275 480
E-mail: pedagogus-forum@os.t-com.hr

 

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

2_Nevelési oktatási támogatás_Adatlap_Horvátország_2018

3_Hallgatói támogatás_Adatlap_Horvátország_2018doc

4_Kitöltési útmutató_Nevelési_oktatási_Horvátország_2018

5_Kitöltési útmutató_Hallgatoi támogatás_Horvátország_2018

6_Iskolalátogatási igazolás _Horvátország_2018

7_Adatkezelési tájékoztató_Horvátország_2018